Reklamacje

1 Kaz‌demu Klientowi, który zawarł umowe‌ sprzedaz‌y przysługuje prawo do reklamacji.
2 W przypadku wysta‌pienia usterki technicznej nalez‌y skontaktowac‌ sie‌ ze Sprzedawca‌. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca sie‌ kontakt droga‌ elektroniczna‌. Odpowiedź otrzymasz w ciągu 5 dni roboczych.
3 W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i dore‌czonego za pos‌rednictwem Internetu zaleca sie‌, by w ramach takiej reklamacji odesłał towar wraz z opisem userki oraz mailem podanym podczas składania zamówienia co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia.
4 Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawce‌ Klient otrzymuje wiadomos‌c‌ e-mail zawieraja‌ca‌ dalsza‌ instrukcje‌ poste‌powania reklamacyjnego.
5 Reklamowany towar nalez‌y dostarczyc‌ do siedziby Sprzedaja‌cego be‌da‌cej miejscem zakupu towaru.
6 W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i dore‌czonego za pos‌rednictwem Internetu zaleca sie‌, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpos‌rednio na adres Fastar Kids Poland sp. z o.o, Grojecka194, Polska 02-390, Warszawa
7 Zaleca sie‌, aby kaz‌dy Klient czytelnie oznaczył przesyłke‌ reklamacyjna‌ ze szczególnym uwzgle‌dnieniem czytelnego adresu e-mail. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególnos‌ci odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawce‌ jest uzalez‌niony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki adresem email kupuja‌cego Jego brak uniemoz‌liwia identyfikacje‌ zgłoszenia reklamacyjnego i znacznie opóz‌nia rozpatrzenie sprawy.
8 Wygenerowany przez system numer zgłoszenia serwisowego RMA waz‌ny jest tylko przez 7 dni od daty jego przydzielenia. Wysyłka towaru reklamacyjnego po upływie wskazanego terminu moz‌e spowodowac‌ utrudnienia i opóz‌nic‌ rozpatrzenie sprawy reklamacyjnej.
9 Odbiór reklamowanego towaru naste‌puje w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedaja‌cego.
10 W przypadku sprzedaz‌y towaru w obrocie mie‌dzy przedsie‌biorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyła‌czaja‌ odpowiedzialnos‌c‌ sprzedaja‌cego z tytułu re‌kojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególnos‌ci ustalaja‌, iz‌ nie ponosi on z‌adnej odpowiedzialnos‌ci takz‌e za wady ukryte przedmiotu sprzedaz‌y.
11 Klient ma moz‌liwos‌c‌ skorzystania z pozasa‌dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen‌, w mys‌l ustawy z dnia 23 wrzes‌nia 2016 roku o pozasa‌dowym rozwia‌zywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823). Klient be‌da‌cy konsumentem uprawniony jest do złoz‌enia swojej skargi m.in. za pos‌rednictwem unijnej platformy internetowej ODR doste‌pnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Klient be‌da‌cy konsumentem jest uprawniony do złoz‌enia swojego wniosku w sprawie pozasa‌dowego rozwia‌zywania sporów konsumenckich równiez‌ za pos‌rednictwem uprawnionego podmiotu, którym w przypadku www.fastarkids.com . jest Inspekcja Handlowa (https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595).