Umowa o ofercie publicznej

Ogólne warunki sprzedaży dla zakupów na FastARkids

Producentem FastARkids jest Fastarkids Store SRL, siedziba: viale Czech, Tržiště 377/25, 360 01 Karlovy Vary nr VAT http://www.fastarkids.com. Ogólne warunki sprzedaży dla zakupów w FastARkids


1. informacje ogólne
  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych warunków w dowolnym momencie. Wszelkie takie zmiany wejdą w życie z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej (patrz data powyżej) i jest to Państwa odpowiedzialność za zapoznanie się z warunkami za każdym razem, gdy korzystają Państwo z tej strony internetowej, a dalsze korzystanie z niej będzie oznaczało zgodę na związanie się najnowszymi warunkami.
Niektóre usługi internetowe wymagają rejestracji, a późniejszy dostęp do tych usług będzie podlegał zatwierdzonej nazwie użytkownika i hasłu ("Dane dotyczące hasła"). Informacje podawane na tej stronie podczas rejestracji i/lub składania zamówień muszą być dokładne i kompletne. Dane dotyczące hasła mogą zostać cofnięte według naszego uznania i stanowią wyłączną własność użytkownika, nie mogą być przekazywane i muszą być zawsze traktowane jako ściśle poufne. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do szczegółów swojego hasła lub jeśli dowiesz się o jakimkolwiek nadużyciu, powinieneś niezwłocznie poinformować nas o tym (więcej informacji i pełne dane kontaktowe znajdują się w sekcji "Kontakt").
  Nie wolno korzystać z naszej strony (a) w celu uzyskania dostępu do informacji, do których nie ma się prawa dostępu, lub (b) w sposób, który może zakłócić dostarczanie naszej strony do Ciebie lub innego klienta, w tym, bez ograniczeń, poprzez próby składania zamówień z naruszeniem niniejszych warunków lub prawa, (c) jeśli mamy powody sądzić, że nadużyłeś naszej strony, możemy zawiesić lub anulować Twój dostęp do niej i / lub anulować wszelkie złożone zamówienia;

2. Warunki zakupu

  Aby dokonać zakupu Produktów, Klient musi dokonać rejestracji poprzez podanie swoich danych osobowych, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w programie rejestracyjnym oraz musi wypełnić i przesłać do FastARkids formularz zamówienia zakupu w formie elektronicznej, dostępny na stronie internetowej, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie internetowej. Zamówienia zakupu muszą być w pełni wypełnione.

   Klient musi umieścić wybrany produkt (produkty) w odpowiednim "koszyku" i po zapoznaniu się i zaakceptowaniu kosztów dostawy może przystąpić do zakupu.

   Jeśli Klient potrzebuje zmodyfikować zamówienie zakupu lub zmienić niektóre dane w nim zawarte, powinien postępować zgodnie z odpowiednią procedurą modyfikacji zawartą na stronie internetowej. W szczególności Klient ma prawo do zmiany liczby Produktów, które zamierza zakupić poprzez dodanie lub usunięcie jednego lub więcej Produktów z Koszyka.

  Po zakończeniu tej operacji na ekranie Klienta pojawi się ekran zawierający podsumowanie zamówienia zakupu, w tym kosztów dostawy, z prośbą o dalsze potwierdzenie procedury zakupu.

   Po obejrzeniu podsumowania, klient musi wybrać rodzaj wymaganej płatności i potwierdzić procedurę zakupu.

3. konto użytkownika

Na podstawie rejestracji kupującego, FastARkids może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Poprzez swój interfejs użytkownika kupujący może zamawiać towary (dalej "konto użytkownika"). Jeśli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, kupujący może również zamówić towar bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.
Rejestrując się na stronie internetowej i zamawiając towar, kupujący zobowiązany jest do podania wszystkich danych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji danych wskazanych w koncie osobistym użytkownika, jeśli uległy one zmianie. Dane wskazane przez kupującego w strefie użytkownika oraz przy zamawianiu towaru będą uznawane przez sprzedającego za prawidłowe.
Dostęp do konta użytkownika chroniony jest przez nazwę użytkownika i hasło. Klient zobowiązany jest do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.
Klient nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta użytkownika.
FastARkids może zakończyć konto użytkownika, zwłaszcza jeśli klient nie korzystał ze swojego konta użytkownika przez ponad 12 miesięcy, lub jeśli klient narusza swoje zobowiązania wynikające z umowy z klientem (w tym warunki handlowe).
Klient przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne 24 godziny na dobę, zwłaszcza w związku z niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania FastARkids lub niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

4. Ochrona danych osobowych

Ochronę danych osobowych klienta będącego osobą fizyczną zapewnia ustawa nr 101/2000 Dz. U. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i adres e-mail (dalej łącznie "dane osobowe").
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna oraz w celu utrzymania konta użytkownika. O ile klient nie wybierze inaczej, klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez FastAERkids również w celu wysyłania do klienta informacji i wiadomości handlowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości zgodnie z niniejszym artykułem nie stanowi warunku, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy sprzedaży.
Klient przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą (przy rejestracji, na swoim koncie, przy składaniu zamówienia za pośrednictwem interfejsu internetowego sklepu) oraz że jest zobowiązany do poinformowania FastARkids o wszelkich zmianach swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki.
FastARkids może upoważnić osobę trzecią do przetwarzania danych osobowych kupującego jako podmiot przetwarzający. Z wyjątkiem osób transportujących towar, dane osobowe nie będą przekazywane przez sprzedającego osobom trzecim bez uprzedniej zgody kupującego.
Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo. Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie w sposób zautomatyzowany lub w formie papierowej w sposób niezautomatyzowany.
FastARkids potwierdza, że podane dane osobowe są dokładne i że został poinformowany, że jest to dobrowolne podanie danych osobowych.
W przypadku, gdy FastARkids uzna, że sprzedawca lub podmiot przetwarzający (art. 5) przetwarza jego dane osobowe, co narusza ochronę prywatności i poufności Na podstawie rejestracji kupującego na stronie internetowej, FastARkids może uzyskać dostęp do jego interfejsu użytkownika. Poprzez swój interfejs użytkownika, kupujący może zamówić produkty (dalej "konto użytkownika"). Jeśli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, kupujący może również zamówić towar bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.
lub sprzeczne z prawem, w szczególności gdy dane osobowe są nieprawidłowe w stosunku do celu, w jakim są przetwarzane, może:
poproś FastARkids lub procesor o wyjaśnienie,
zażądać od sprzedawcy lub przetwórcy naprawienia sytuacji.
Jeśli FastARkids zażąda informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, klient jest zobowiązany do udzielenia tych informacji. FastARkids ma prawo żądać uzasadnionej opłaty za udzielenie informacji zgodnie ze zdaniem poprzednim, nie przekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.

5. Wysyłanie wiadomości handlowych i plików cookies

Klient wyraża zgodę na przesyłanie na adres e-mail Klienta informacji dotyczących towarów, usług lub działalności Sprzedawcy, a także wyraża zgodę na przesyłanie przez FastARkids wiadomości handlowych na adres e-mail Kupującego.
Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie na swoim komputerze tzw. plików cookies. W przypadku, gdy zakup na stronie internetowej oraz wypełnienie zobowiązań sprzedawcy wynikających z umowy sprzedaży jest możliwe bez przechowywania tzw. plików cookies na komputerze kupującego, kupujący może w każdej chwili wycofać zgodę zgodnie ze zdaniem poprzednim


6.Zawarcie umowy

 Wraz z potwierdzeniem przez Klienta zamówienia zakupu, warunki sprzedaży i dodatkowe informacje zawarte na stronie internetowej zostaną uznane za w pełni znane i zaakceptowane przez Klienta.

  Potwierdzenie zamówienia od FastARkids wysłane do klienta na podany adres e-mail będzie oznaczało przyjęcie oferty umownej.

 Umowa zostanie zawarta i stanie się wiążąca dla obu stron w momencie wysłania do Klienta Potwierdzenia Zamówienia.

  Potwierdzenie zamówienia przesłane drogą elektroniczną do FastARkids będzie zawierało wskazanie zakupionego Produktu/ów; wskazanie ceny; sposoby płatności; koszty wysyłki; prawo odstąpienia od umowy.
Po dokonaniu płatności otrzymasz e-mail z powiadomieniem o otrzymaniu zapłaty i od tego momentu ustalisz termin przygotowania i wysyłki zamówienia.

   Jeśli nasz personel odkryje jakiekolwiek błędy w zamówieniu lub uzna, że zamówienie nie zostanie zrealizowane na czas i zgodnie z życzeniem, zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany.

   Wyklucza się wszelkie prawa Klienta do odszkodowania lub rekompensaty, jak również wszelką odpowiedzialność umowną lub pozaumowną za bezpośrednie lub pośrednie szkody na osobach i/lub rzeczach spowodowane nieprzyjęciem, nawet w części, zamówienia lub jego anulowaniem z powodu braku zapłaty.

   W katalogu produktów opublikowanym na stronie FastARkids, dostępność produktów, mimo że stale aktualizowana, może nie zmieniać się w czasie rzeczywistym i bez powiadomienia.

   Kupujesz produkty, które można zobaczyć i opisać na naszej stronie internetowej i zgadzasz się, że zdjęcia produktów mogą nie odzwierciedlać w pełni specyfikacji produktu, ale mogą różnić się kolorem i jego niuansami, jak określono.

   Ceny produktów wyrażone są w euro i zawierają wszystkie obowiązujące podatki i/lub cła;

  Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, których wysokość zostanie wskazana Klientowi w podsumowaniu zamówienia zakupu;

  Ceną Produktu będzie cena podana na stronie internetowej w momencie składania zamówienia. W ten sposób nie będą w stanie wykryć wzrostów lub spadków cen, nawet w związku z promocyjną sprzedażą przed lub po zamówieniu zakupu;

  Klient musi wybrać żądany rodzaj płatności i potwierdzić procedurę zakupu.

7. Opcje płatności

  PayPal

W przypadku zakupu za pośrednictwem metody płatności PayPal, Klient po zakończeniu procesu składania zamówienia jest kierowany na stronę logowania do systemu PayPal. Kwota zamówienia jest potrącana z konta PayPal Klienta w momencie otrzymania zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia, zarówno przez Klienta, jak i w przypadku nieprzyjęcia go przez FastARkids, kwota jest zwracana na konto PayPal Klienta. Anulowanie zamówienia jest możliwe, dopóki zamówienie jest jeszcze realizowane. W przypadku prośby o anulowanie, w żadnym wypadku FastARkids nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane opóźnieniem niedostarczenia kwoty poniesionej przez PayPal. W żadnym momencie procesu zakupu FastARkids nie ma dostępu do informacji finansowych Klienta. Dla każdej transakcji dokonanej przy użyciu konta PayPal, Klient otrzyma potwierdzenie e-mailowe od PayPal. 

  Przelew bankowy

W przypadku płatności z góry przelewem, zamówienie zamówione przez Klienta będzie wstrzymane do czasu otrzymania potwierdzenia płatności, które zostanie przesłane do FastARkids (drogą elektroniczną) nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia. Zamówienie zostanie wysłane dopiero po faktycznym zaksięgowaniu należnej kwoty na rachunku bankowym FastARkids, co musi nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia. Po upływie tego czasu zamówienie zostanie automatycznie uznane za anulowane. Cel przelewu bankowego musi zawierać:

numer zamówienia;
data złożenia zamówienia;
Imię i nazwisko właściciela zamówienia.

8. Dostawa

  Produkty zostaną dostarczone za pośrednictwem kuriera, a termin będzie zależał od miejsca przeznaczenia, momentu otrzymania zamówienia oraz dostępności samego produktu.

  W przypadku przedmiotów znajdujących się w magazynie, FastARkids dostarczy je kurierem w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

   W przypadku braku nieprzewidzianych okoliczności, czas dostawy krajowej wyniesie 3 dni robocze od przekazania kurierowi. W przypadku miejsc trudno dostępnych, takich jak kurorty górskie, małe wyspy, zewnętrzne przedmieścia, czas dostawy wyniesie 6 dni roboczych.

  Nasz system obliczy koszty wysyłki na podstawie geograficznego pochodzenia Klienta. Prosimy o dokładne sprawdzenie podsumowania zamówienia oraz wskazanych kosztów, aby uniknąć różnego rodzaju problemów przed wysłaniem zamówienia, a przede wszystkim PRZED ZAPŁATĄ.
  Czas dostawy po wysłaniu i wszelkie opóźnienia są poza kontrolą FastARkids, który jednak zobowiązuje się do pośredniczenia i próby rozwiązania wszelkich problemów z dostawą z kurierem. Klient, akceptując nasze warunki użytkowania, zwalnia FastARkids z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. Do wysyłki zostanie użyty adres podany podczas rejestracji na stronie, dlatego prosimy o dokładne, pełne wypełnienie pola adresowego.

  Przypominamy klientom o dniach, w których kurier, zgodnie ze swoim regulaminem, nie dostarcza przesyłek:

w sobotę i niedzielę;
w dni powszednie;
w okresie zamknięcia urlopu ustalonym dla danej kategorii kierowców;
w dniach i godzinach, w których ruch na drogach miejskich i/lub pozamiejskich jest zabroniony na mocy zarządzenia administracyjnego;
w dni, w których magazyny i/lub biura, sklepy i firmy pozostają zamknięte z powodu lokalnego zwyczaju lub decyzji administracji publicznej;
z powodu siły wyższej lub zdarzeń losowych.
Przedziały cenowe dla dostawy są przedstawione poniżej:

   CENA

Republika Czeska: dostawa bezpłatna;
Europa: 12 euro;
Ameryka, Azja, Afryka: 18 euro;
Oceania: 24 €.
Gwarancja na wadliwy towar

   W przypadku znalezienia w przesyłce uszkodzonego przedmiotu, zachęcamy do wysłania wiadomości e-mail na adres fastarkids@gmail.com w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki wraz z dokumentacją zdjęciową dotyczącą uszkodzonego towaru. W mailu należy podać również numer zamówienia i numer dostawy. Po otwarciu sprawy przystąpimy do zwrotu kosztów towaru lub, jeśli sobie tego życzysz, do ponownej wysyłki uszkodzonego towaru na nasz koszt.

9. Zwrot towarów

6.1 Klient może skorzystać z prawa zwrotu bez ponoszenia jakichkolwiek kar i bez podawania przyczyny.

Klient musi zastosować się do tej prostej procedury:

Przesłać FadtARkids, w terminie 14 dni od otrzymania Produktu, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, zamiar odstąpienia od umowy.

Zapewnij, korzystając z wybranego kuriera, że towar zostanie wysłany do FastARkids Czechy, Tržiště 377/25, 360 01 Karlovy Vary starannie zapakowany w oryginalne opakowanie z kopią listu poleconego.

Komunikat może być również przesłany w tym samym terminie za pomocą telegramu, poczty elektronicznej i faksu, pod warunkiem, że zostanie potwierdzony listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w ciągu kolejnych 48 godzin.

  FastARkids w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania Produktów zwróci przelewem bankowym wartość wskazaną w zamówieniu zakupu oraz pierwsze koszty dostawy lub koszty związane z Produktami, w stosunku do których skorzystano z prawa odstąpienia.

   Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy będzie nieskuteczne, jeżeli zwracany towar nie będzie nieuszkodzony, lub gdy będzie brakowało oryginalnego opakowania, lub z powodu braku nieodłącznych części towaru, lub gdy towar zostanie uszkodzony z przyczyn innych niż transport.
Klient skonfiskuje zwrócone towary za brak istotnego warunku integralności Produktów (opakowania i/lub jego zawartości), w przypadkach, gdy FastARkids ustali

brakujące lub uszkodzone opakowanie zewnętrzne;
brak oryginalnego opakowania wewnętrznego;
brak nieodłącznych elementów Towaru (akcesoriów, części);
uszkodzenia Produktu z przyczyn nie związanych z transportem.
W przypadku zaginięcia zwracanego przedmiotu, FastARkids zwróci Klientowi zakupiony przedmiot, obciążając go kosztami wysyłki, a zapłacona cena nie zostanie zwrócona.

Klient wyraża zgodę, aby w przypadku sporu właściwy sąd

Wniosek o wymianę pozycji

  Procedura wymiany Produktu lub jego komponentu może zostać uruchomiona w wyniku wystąpienia jednej z następujących hipotez:

FadtARkids omyłkowo wysłał przedmiot inny niż zamówiony przez klienta i dlatego nie występujący w jego zamówieniu. W takim przypadku Klient powinien powstrzymać się od otwarcia przesyłki i niezwłocznie powiadomić FadtARkids pocztą elektroniczną o błędzie w celu przeprowadzenia niezbędnych kontroli;

zakupiony Produkt nie działa od pierwszego użycia;

Produkt jest niepełny w niektóre składniki wymienione na stronie internetowej.

W każdym z powyższych przypadków koszty wysyłki ponosi FadtARkids, a wysyłka zwrotna odbywa się za pośrednictwem kuriera. Klienci, którzy zdecydują się poprosić o wymianę Produktu muszą skontaktować się z FastARkids na następujące adresy przed zorganizowaniem wysyłki zwrotnej: Tel +420 722 347 714 lub email (fastarkids@gmail.com).

W każdym przypadku muszą być dostępne następujące dokumenty i dane:

oryginał faktury lub podsumowanie zamówienia (numer zamówienia, numer faktury, kod klienta).

  FastARkids zastrzega sobie prawo do sprawdzenia Towaru przed przyjęciem zwrotu lub nie. Jeżeli wszystkie wymagane warunki zostaną spełnione, Towar zostanie wymieniony dla Klienta zgodnie ze złożonym wówczas zamówieniem. Jeżeli FastARkids nie posiada Towaru podlegającego wymianie, zwróci koszt Towaru w ciągu 30 dni od otrzymania Towaru przelewem bankowym, o ile Klient podał dane bankowe. W przypadku niespełnienia warunków zwrotu, przewidzianych w niniejszym artykule, zwracany Produkt nie zostanie przyjęty, a Klient może zdecydować się na zwrot zakupionego Produktu, ponosząc koszty ponownej dostawy. Jeśli dostawa zostanie odrzucona, FastARkids zastrzega sobie prawo do zatrzymania Produktu i odpowiedniej kwoty.